ઓર્ગનીક લીંબુ - Organic Lemon (250 gm)
પ્રાકૃતિક ખેતી વેચાણ કેન્દ્ર પર તમામ શાકભાજી ઓર્ગેનિક પદ્ધતિથી ઉગાડવામાં આવે છે. આ શાકભાજી રસાયણ મુક્ત હોય છે તથા જીવામૃત થી પકવવામાં આવે છે. તેમાં ગાયનું છાણ તથા ગૌમૂત્ર નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. 


ઓર્ગેનિક ખેતી માટેનું સર્ટીફીકેટ નંબર : ORG/SC/1909/002774 A.


Write a review

Captcha

Tags: lemon, લીંબુ, vegetables, vegetable, organic, farm, fmcg